4shared

PRIVACY VERKLARING

Manipura Veere is verantwoordelijk voor het verwerken van uw (persoons)gegevens die u via www.manipura-veere.nl (‘Website’) aan Manipura Veere verstrekt. Wij zijn begaan met de privacy van alle deelnemers en bezoekers van deze Website. Deze Privacy Verklaring geeft u uitleg over op welke wijze de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking krijgen, gebruiken en beschermen.

Manipura Veere houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.

Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door Manipura Veere van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

1. VERWERKING VAN UW GEGEVENS

1.1. Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een boeking maakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en creditcard- en/of bankgegevens. Deze persoonsgegevens worden beveiligd door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening.

1.2.Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene (niet-persoonlijke) (bezoek)gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze Website, het verzenden van chatberichten aan onze Klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

2. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

2.1. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij om u toegang tot de relevante onderdelen van deze Website te verstrekken en om u zo goed mogelijk te voorzien in de diensten waarvan u gebruik wenst te maken. Het stelt ons tevens in staat om boekingsbevestigingen aan u te verzenden en – indien nodig – contact met u op te nemen over de juiste uitvoering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw (persoons)gegevens verder voor de administratie en afhandeling van uw boekingen en de administratie, ondersteuning, verbetering en verdere ontwikkeling van (de inrichting van) deze Website en onze dienstverlening. Uw (persoons)gegevens gebruiken wij verder voor nadere statistische en/of analytische doeleinden (waaronder het klik- en bezoekgedrag op deze Website).

2.2. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen (via e-mail) waarbij wij vragen naar uw mening over onze Website en/of onze diensten en om u op de hoogte te stellen over belangrijke ontwikkelingen en veranderingen die betrekking hebben op deze Website en/of onze dienstverlening.

2.3. Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens gebruiken om contact met u op te nemen (via telefoon, mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over onze andere producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.4. Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan bepaalde zorgvuldig door ons geselecteerde bedrijven om contact met u op te nemen (via telefoon of mobiele berichtgeving (SMS, MMS, etc.) en/of via e-mail) over bepaalde producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn.

2.5. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zoals hierboven in artikel 2.2 – 2.4 genoemd en/of uw toestemming hiervoor intrekken. Dit kunt u doen door ons hierover te informeren en contact met ons op te nemen (via onze contactgegevens zoals onder 8 weergegeven).

2.6. Middels het via deze Website vrijwillig plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie over deze Website, uw bestellingen, de aangesloten partners en/of onze dienstverlening, geeft u ons toestemming om zulke informatie in het kader van onze dienstverlening op deze Website en in adverteer- of reclamemateriaal te gebruiken en/of af te beelden. In deze gevallen zullen wij u niet persoonlijk identificeren en u enkel bij uw voornaam en woonplaats identificeren.

2.7. Ontvangers die niet langer onze nieuwsbrief of promotie e-mails willen ontvangen, dienen op een link genaamd “UNSUBSCRIBE” te klikken, welke is toegevoegd aan alle e-mails die vanuit Manipura Veere worden verzonden.

3. OPENBAAR MAKEN VAN UW GEGEVENS

3.1. persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden door ons opgeslagen op onze servers in Nederland of op enige locatie(s) buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R). De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot Manipura Veere medewerkers (binnen en buiten Nederland) en medewerkers van bedrijven binnen de Manipura Veere Holding BV die voor of namens ons optreden op grond van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en voor mogelijke andere (toekomstige) doeleinden waarover wij u tijdig via deze Privacy Verklaring op de hoogte stellen. Landen buiten de E.E.R. hebben niet altijd afdoende wet- en regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2. De persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt kunnen eveneens door ons worden gebruikt voor doorgifte aan derden die voor ons optreden op basis van de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring en ten behoeve van de noodzakelijke administratie en uitvoering van deze Website en/of onze diensten. Zo kunnen uw persoonsgegevens door ons beschikbaar worden gesteld aan onze data verwerkingscentra, IT-service providers en/of andere derden voor de administratie, afhandeling en verwerking van de door u geplaatste bestellingen, de door u via de Website uitgevoerde (creditcard)betalingen en/of ondersteunende diensten. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor doorgifte aan de bij ons aangesloten verhuurbedrijven. Door het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens, gaat u met een dergelijke doorgifte aan en gebruik door derden akkoord. Wij doen er alles aan en nemen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Verklaring worden gebruikt en dergelijk gebruik voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.3. Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen Manipura Veere, behoudt Manipura Veere het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens ‘ als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap ‘ aan enige derde over te dragen.

3.4. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van Manipura Veere, aangesloten partners of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen.

4. COOKIES

4.1. Cookies zijn kleine hoeveelheden (tekst)informatie die op uw computer worden opgeslagen. Manipura Veere maakt via deze Website gebruik van cookies. Tenzij u heeft laten weten dat u hiertegen bezwaar heeft (en de Website moet verlaten), zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u van deze Website gebruik maakt (dit geldt voor Merchants en bezoekers van deze Website). Cookies maken het gemakkelijker voor u om via deze Website in te loggen en sneller en effici?nter gebruik te maken van deze Website. Cookies geven Manipura Veere daarnaast de mogelijkheid tot het monitoren van het dataverkeer en om de inhoud van deze Website voor u verder te personaliseren. U kunt uw computer (via uw web browser) zo instellen dat u cookies alleen accepteert na bevestiging of dat cookies volledig worden geweigerd. Besef dat wanneer u uw web browser zo instelt, u niet in staat bent om (volledig) gebruik te maken van sommige functies op deze Website. Adverteerders kunnen op of via deze Website ook gebruik maken van cookies. Hierover heeft Manipura Veere echter geen zeggenschap en/of controle. Cookies bevatten geen vertrouwelijke informatie zoals uw naam, woonadres, telefoonnummer en/of creditcard- of betaalgegevens. Wij delen geen cookies met websites van derden en/of met externe data-leveranciers.

4.2. Uw web browser genereert ook andere informatie zoals de taal van de door u bezochte website en uw IP-adres. Uw IP-adres bestaat uit een reeks getallen die aan uw computer wordt toegewezen tijdens een browser sessie wanneer u toegang tot het internet krijgt via uw internet service provider of uw netwerk. Uw IP-adres wordt automatisch door onze servers opgeslagen en door ons gebruikt om bezoekgegevens over onze Website te verzamelen. Deze bezoekgegevens worden door ons gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op deze Website en voor de optimalisatie van de inrichting van deze Website en onze dienstverlening. Wij maken geen gebruik van uw IP-adres om u persoonlijk te identificeren.

4.3. Wij gebruiken cookies alleen voor de duur van uw bezoek aan deze Website, tenzij u het gebruik van cookies heeft geweigerd (en de Website moet verlaten) of beperkt op de wijze zoals hierboven onder 4.1 vermeld.

5. VEILIGHEID EN BEWARING VAN GEGEVENS

5.1. Wij treffen adequate beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, illegale verwerking, verlies, vernietiging, wijziging en/of beschadiging.

5.2. Als u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van deze Website, bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dat wachtwoord. Wij adviseren u om uw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te veranderen.

5.3. Helaas zijn aan de overdracht van informatie en verwerking van persoonsgegevens via internet altijd bepaalde risico’s verbonden en is dit niet volledig veilig. Hoewel wij alle mogelijke beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de door u via deze Website overgebrachte persoonsgegevens niet volledig garanderen.

6. TOEGANG TOT GEGEVENS

6.1. U heeft altijd het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd. U kunt ons verzoeken om deze (persoons)gegevens aan u te verstrekken. Indien u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op (via onze contactgegevens zoals onder 8 weergegeven). In een dergelijk geval hebben wij het recht om een vergoeding te vragen van maximaal € 4,50.

6.2. Om er zeker van te zijn dat de door u ingevoerde (persoons)gegevens volledig juist en up-to-date zijn, kunt u deze altijd zelf bekijken en zonodig aanpassen. Dit kunt u doen via de Website onder pagina ‘My Manipura Veere’.

7. WIJZIGINGEN

7.1. Manipura Veere behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen. Elke verandering in deze Privacy Verklaring zal worden geplaatst op deze Website en ‘waar nodig en indien mogelijk’ via notificatie per e-mail. Controleer daarom regelmatig deze Privacy Verklaring voor het privacybeleid van Manipura Veere.

8. CONTACT

8.1. Alle opmerkingen, vragen en klachten en/of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan: Manipura Veere, Frans Naereboutstraat 20, 4351 NH Veere

U kunt hiervoor ook e-mailen naar info@Manipura Veere.nl of bellen met tel. 06 10 35 23 16 / 0118 502 033 (lokaal tarief)
Privacy Verklaring versie 1.1, Oktober 2015.